• banner adult
 • banner training

Firemní kurzy a semináře

Osobnostní rozvoj

Komunikační dovednosti

Manažerské dovednosti

Obchodní dovednosti

Personalistika

Nahoru


Sebepoznání jako předpoklad osobního rozvoje

Cíl:
Mapování vlastní osobnosti, poznání a uplatnění svých silných stránek. Poznat reálné profesní i životní cíle a způsob jejich dosažení.

Obsah

 • osobnost člověka, vrozené a získané předpoklady
 • reakce na zátěžové situace v závislosti na osobnostních vlastnostech
 • postoje a jejich vliv na seberozvoj
 • sebedůvěra, jak ji udržet či opět získat zpět
 • sebeprosazení včetně omezení a bariér ovlivňující náš život
 • nastavení změny ve stereotypech chování a prožívání
 • motivace a potřeby, sebeřízení - co mohu a co chci
 • stanovení osobních cílů, tvorba osobního plánu změn

Nahoru


Stres v pracovním a osobním životě

Cíl:
Poznání a uvědomění si vlastních zdrojů a důsledku stresové zátěže. Naučit se analyzovat vlastní zdroj a spouštěč stresové zátěže, využít možnosti prevence a techniky zvládání stresu.

Obsah

 • co je stres, jak se lišíme v odolnosti vůči stresové zátěži
 • příznaky a důsledky stresové zátěže
 • zdroje stresu, stresor v osobním a pracovním životě
 • analýza spouštěčů stresu
 • techniky zvládaní stresu a jejich využití v konkrétních situacích
 • techniky pro eliminaci stresu při předpokládaných zátěžových situacích
 • identifikace a analýza prvotních projevů stresu aktuální stresové zátěže uchazečů
 • prevence a způsoby řešení aktuální stresové zátěže (individuální konzultace)
 • nácvik relaxačních technik

Nahoru


Trénink asertivních reakcí v zátěžových sociálních situacích

Cíl:
Osvojení asertivních reakcí v zátěžových situacích s konkrétním stresorem, zbavit se tendencí reagovat stereotypně v rodině i zaměstnání, zbavit se napětí v mezilidských vztazích, získat jistotu a vnitřní rovnováhu.

Obsah

 • co je sociální zdatnost
 • stresory v mezilidské komunikaci, pracovní a osobní vztahy
 • vliv osobního zpracování zátěžových komunikačních situací na prožívání a chování, vliv na další vývoj vztahů
 • iracionální postoje a pocity méněcennosti
 • sebeprosazení a konverzační dovednosti
 • základní složky asertivního chování
 • přijímání a podávání kritiky
 • přijímání a podávání pochvaly, ocenění
 • nácvik jednoduchých asertivních reakcí

Nahoru


Sebeřízení - cesta k osobnímu rozvoji

Cíl:
Poskytnout analýzu k rozvoji a využití osobního potenciálu včetně návodů ke změnám v osobním a profesním rozvoji. Naučit se plánovat a řídit stanovené cíle, osobní a pracovní čas.

Obsah

 • poznání a sebepoznání klíčových zdrojů - co umíme, kterých zdrojů využíváme, jak rozvíjíme osobní potenciál
 • motivy a postoje k osobním zdrojům
 • návyky, stereotypy v chování a prožívání, postoj ke změnám
 • mapování oblastí pro sebeřízení
 • sebeřídící aktivity v praxi
 • akční plán osobních změn a rozvoje
 • klíčové techniky pro sebezvládání změn
 • monitoring akčního plánu

Nahoru


Efektivní vnitrofiremní komunikace

Cíl:
Získaní dovedností pro vědomé využívání profesní komunikace ve firmě a porozumění vlastních postojů v komunikaci. Pochopení osobnostních odlišností lidí v komunikaci, poznání základů asertivity a jejich využití v pracovních vztazích a konfliktních situacích na pracovišti.

Obsah

 • předpoklady a podmínky pro efektivní komunikaci v organizaci a její vědomé budování, největší problémy a jejich vliv na tok informací, časové ztráty a výkonnost zaměstnanců
 • ovlivňování organizační kultury a komunikace, komunikační nástroje a jejich efektivita, závazky profesní komunikace pro zaměstnance
 • naslouchání, cvičení na kvalitu naslouchání a vymezení závěrů pro praxi, zjišťování informací formou kladení otázek, druhy otázek
 • pozitivní a negativní postoje a jejich dopady na výsledek komunikace, vědomá změna postojů a jejich promítnutí do komunikace
 • osobnostní odlišnosti v komunikaci, typy osobnosti, zjištění osobního komunikačního typu, osobnostní styly komunikace a jejich vliv na komunikaci
 • využití asertivity v pracovních vztazích - typické komunikační situace v profesních komunikaci a jejich zvládání pomocí
 • konflikty na pracovišti a jejich řešení, příčiny vzniku konfliktů, chování při konfliktech a jak jim předcházet

Nahoru


Komunikace jako prostředek pro zvládání nestandardních situací

Cíl:
Získání efektivních komunikačních nástrojů ke změně stereotypů osobního komunikačního chování v nestandardních sociálních situacích. Absolventi se naučí rozpoznat a eliminovat vnější i vnitřní konflikty v pracovním i osobním životě.

Obsah

 • analýza a vymezení nestandardních komunikačních situací, největší problémy, důsledky na pracovní vztahy ve firmě
 • využívání a naopak blokování efektivních prostředků při sdělování informací, řešení konkrétních situací
 • postoje agresivní, pasivní, manipulativní ? identifikace v pracovním a osobním chování lidí
 • poznání a analýza osobního komunikačního chování, sebehodnocení předností a rezerv, motivace k nastavení změn ve stereotypech komunikačního chování
 • identifikace a pochopení vysílání vlastních signálů v nestandardních situacích a jejich vliv na další vývoj vztahů
 • příprava a strategie postupu racionálního komunikačního chování při jednání se stresorem, jak tlumit emoce a účelově vést komunikaci
 • identifikace a vnímání neverbálních projevů jako informace v nestandardních situacích
 • asertivní techniky, zvládání manipulace v komunikaci, zdravé sebeprosazení.

Nahoru


Argumentace - jak přesvědčit druhé v každé situaci

Cíl:
Osvojení dovedností cíleně argumentovat, přesvědčivě formulovat a sdělovat. Trénink je zaměřen na zvládání a využití metod argumentace v profesní i osobní komunikaci.

Obsah

 • jak být přesvědčivý se zdravou sebejistou
 • automanipulace a její projevy
 • co a jak argumentací o sobě sdělujeme
 • jak zvládat své emoce v průběhu argumentace a jak ovlivňovat předem emoční nastavení
 • postoje a jejich vliv na průběh argumentace
 • jak se připravit a dovést argumentaci k osobnímu cíli
 • techniky cíleně formulovat obsah sdělení
 • trénink verbální a neverbální přesvědčivé argumentace
 • jak odhadnout manipulaci, jak zvládnout manipulátora.

Nahoru


Etika, etiketa a asertivní komunikace jako kompetence v pracovních vztazích

Cíl:
Osvojit si praktická doporučení etického chování na pracovišti a techniky asertivního chování při jejich porušování. Získat a osvojit si návody nových pravidel společenského chování v pracovním kontaktu se svými klienty, ale i pro příjemné a otevřené sociální vztahy na pracovišti.

Obsah

 • profesní kompetence dodržování pravidel etiky a etikety v roli zaměstnance
 • původní zvyklosti etikety a nové pravidla chování, společenské nehody
 • význam prvního dojmu a podcenění posledního dojmu
 • sebeúcta x respekt k druhým, k situacím ? projevy v chování a prožívání
 • význam emocionální roviny v komunikaci, důsledky jejího podcenění
 • přátelské vztahy na pracovišti a jejich projevy ? vliv na vnímání klientů
 • sexuální obtěžování, jak se vypořádat s novou situací
 • tykání a vykání v pracovní komunikaci, osobní pocity x dodržování firemní kultury
 • respekt k osobního prostoru klienta, nadřízeného i spolupracovníka
 • etiketa při - zdravení, představování a seznamování, vyslovování jmen, používání vizitky včetně porušení pravidel při předávání, oslovování a titulování
 • etiketa v rámci pracovních cest s klientem
 • pravidla hostitele při společenských akcích.

Nahoru


Trénink zaměřený na komunikaci v týmu

Cíl:
Zkvalitnění komunikace v týmu se zaměřením na příjemné a otevřené jednání, na předávání přesných a srozumitelných informací, a na často opomíjené vyžádání informací. Absolventi získají poznatky a osvojí si dovednosti k efektivnímu využívání všech komunikační prostředků v rámci týmu.

Obsah

 • psychologie komunikace, význam a vliv na vztahy v týmu
 • verbální a neverbální komunikace
 • etika firemní komunikace v pracovním týmu
 • prostředky komunikace a obsah sdělení, rychlost, srozumitelnost sdělení
 • způsoby ověření vzájemného pochopení informací
 • jak vést konstruktivní hádku
 • poznání osobního komunikačního chování, silné stránky a rezervy
 • záměrné blokování informací v týmu, důvody, důsledky
 • komunikační zlozvyky při naslouchání a sdělování
 • techniky překonávání konfliktů
 • praktická cvičení, doporučení pro další rozvoj

Nahoru


Koučování pro vedoucí pracovníky

Cíl:
Tréninkový program poskytuje získání klíčových dovedností a nástrojů pro individuální koučování a koučování týmů v organizaci. Umožní absolventům získat a osvojit si metody osobnostní diagnostiky a její využití v procesu koučování osobnostního a výkonnostního rozvoje jednotlivců a týmů.

Obsah

 • klíčové kompetence koučování
 • pojem koučování ? teoretická příprava
 • respekt kouče k osobnostním odlišnostem lidí, osobnostní typologie
 • koučovací techniky a nástroje - individuální koučování, koučování týmů
 • úskalí koučování, metody pro jejich zvládání
 • analýza úspěchu koučování
 • příprava projektu pro vedení koučinku
 • zpracování projektu koučování pro konkrétního zaměstnance společnosti, analýza situací, zpětná vazba na koučovací projekt.

Nahoru


Trénink lektorských dovedností

Cíl:
Získat znalosti specifiky vzdělávaní dospělých, techniky a formy práce. Osvojit si základní pedagogické dovednosti, poznat svůj lektorský styl. Naučit se efektivně strukturovat vzdělávací program a vymezit informace, které jsou pro posluchače nezbytné, které doplňkové. Naučit se využívat technické podpory a vizuálních pomůcek.

Obsah

 • osobnostní předpoklady pro práci lektora/trenéra
 • základní komunikační a prezentační dovednosti, image a profesionální vystupování
 • specifika vzdělávání dospělých ? role letora/trenéra,
 • respekt k individualitě a potřeb posluchačů, nejčastější chyby při výuce, zvládání problémových posluchačů
 • aktivizující tréninkové metody, interaktivní výuka, sebezkušenostní výcvik
 • příprava a sestavení struktury vzdělávacího programu
 • hodnocení vzdělávacího programu, evaluační dotazníky
 • videotrénik lektorských/trenérských dovedností.

Nahoru


Time management

Cíl:
Naučit se efektivně stanovit priority a plánovat v časovém horizontu, dle křivky výkonnosti., eliminovat vnější a vnitřní zdroje časových ztrát. Naučit se respektovat čas ostatních a volit vhodné přístupy chování. Nastavit harmonické zvládání pracovního a osobního času.

Obsah

 • analýza současného využívání času, pracovních úkolů
 • poznání a efektivní stanovení priorit
 • vymezení a eliminace vnějších a vnitřních zdrojů
 • využití efektivních prostředků a pomůcek v TM
 • osobní disciplína, respektování biorytmu při plánování dne, tempo a koncentrace
 • techniky a prostředky pro vzájemný respekt zúčastněných při plánování a řízení času
 • plánování v různém časovém horizontu, plánování cílů, úkolů
 • základní relaxační techniky a jejich zařazení v pracovním čase
 • techniky sebeřízení - stanovení osobních a profesních cílů

Nahoru


Motivace zaměstnanců

Cíl:
Naučit se vnímat a posuzovat změny ve výkonnosti zaměstnanců z hlediska motivace a demotivace. Osvojit si využívání veškerých zdrojů pro zvýšení motivace zaměstnanců, tvorba nového motivační programu.

Obsah

 • co je pracovní motivace, rozhodující faktory
 • vliv firemní kultury a využívání prostředků motivace
 • odlišnosti a příklady omylů vnímání motivace ze strany managementu a podřízených
 • prostředky motivace v sociálních dovednostech manažer
 • motivační profil a aspirační úroveň zaměstnanců
 • motivace jednotlivců a pracovních týmů
 • faktory demotivace a jednání s demotivovanými lidmi
 • test vlastní motivace a jeho analýza, vymezení vlastní demotivace ve firmě a možnosti k dosažení změn
 • zdroje informací a způsoby zjišťování motivace a demotivace zaměstnanců ve firmě
 • příprava a tvorba nového motivačního programu ve firmě.

Nahoru


Řízení konfliktů

Cíl:
Rozumět příčinám konfliktům v organizaci a umět je pozitivně řešit a využívat. Vytvářet strategii účinného zvládání konfliktů, analyzovat své chování, lépe zvládat své emoce v zátěžové situaci.

Obsah

 • role manažera v konfliktních situacích
 • zdroje konfliktů na pracovišti, příčiny, důsledky neřešených konfliktů
 • strategie zvládání konfliktů, testování osobního stylu řešení konfliktů, analýza
 • techniky podporující efektivní komunikaci
 • konstruktivní sdělení kritiky a výhrad
 • taktiky na podporu větší otevřenosti na pracovišti
 • konflikty v týmu - typy, zdroje a příčiny, následky
 • účinná argumentace
 • zvládání negativního chování, omezování konfliktů a osobních neshod
 • zvládání manipulace a agrese, základní techniky asertivity
 • trénink řešení konkrétních konfliktních situací.

Nahoru


Vedení porad

Cíl:
Naučit se efektivně naplánovat, zorganizovat a vést poradu. Umět konstruktivně diskutovat, argumentovat a zvládat vlastní emoční projevy i projevy ostatních. Osvojit si základy facilitace.

Obsah

 • příprava a plánování, možnosti časového umístění porady, výhody a úskalí
 • organizace, účel a struktura podle typu porad
 • předpoklady pro vedení porady, osobnostní, dovednosti a schopnosti
 • identifikace nejčastějších chyb, důvody, způsoby odstranění
 • techniky vedení, techniky podporující efektivní komunikaci
 • taktiky na podporu větší otevřenosti, důsledky blokování
 • pravidla vedení diskuse, pojmenování, respektování, sebekázeň, co vše diskuzi ničí
 • efektivní argumentace a vedení zúčastněných k jejímu využití
 • zvládání emotivních projevů, využití asertivních technik
 • příprava a využití technické podpory a prezentačních pomůcek
 • role facilitátora, využití principu facilitace.

Nahoru


První kontakt s klientem v obchodním jednání

Cíl:
Získat znalosti a osvojit si dovednosti obchodního jednání a vystupování při prvním kontaktu s klientem, navazování a budování dlouhodobých vztahů s klienty.

Obsah

 • osobnostní předpoklady obchodníka pro získání klienta při prvním kontaktu
 • sebepoznání silných stránek a rezerv pro seberozvoj
 • sladění image firmy a osobní image, sebekontrola image
 • jak začít první obchodní rozhovor, co očekává klient, význam prvního dojmu
 • etiketa při obchodním jednání
 • vymezení obav z jednání ze strany obchodníka, jaké mají vliv na vedení rozhovoru, techniky pro jejich eliminaci
 • typologie klientů a její využití v psychologii prodeje
 • základy vedení obchodního jednání v zátěžových situacích
 • projevy emocí v komunikaci a jednání s klientem, vliv na další budování vztahů
 • vedení neformální rozhovorů s klienty, výhody a úskalí pro budování dlouhodobých vztahů s klienty
 • motivace v roli obchodníka, sebeanalýza, techniky pro zvýšení motivace a výkonnosti.

Nahoru


Profesionální vedení obchodního jednání

Cíl:
Prohloubit znalosti psychologie prodeje, psychologie zákazníka. Poznat své silné a slabé stránky v obchodním jednání. Naučit se zvládat náročné situace při jednání s klientem, zvládnout techniky k dosažení stanovených cílů v obchodním jednání.

Obsah

 • psychická příprava na obchodní jednání, stanovení harmonogramu cílů pro jednání s klientem
 • typologie klientů a její využití v psychologii prodeje
 • příprava struktury jednání
 • předpoklady úspěšného obchodníka, význam prvního a posledního dojmu
 • komunikační styl, techniky vedení rozhovoru, vytvoření pozitivní atmosféry
 • projevy emocí při zvládání námitek včetně verbální a neverbální komunikace
 • dovednost řízení obchodního jednání dle přípravy x komunikační prostor pro klienta, prvky formálního a neformální komunikace
 • techniky zvládání námitek, projevy emocí při zvládání námitek ve verbální a neverbální komunikaci
 • strategie efektivního jednání v zátěžových situacích se klientem, dovednost získat co nejvíce
 • techniky a dovednost při uzavření obchodního jednání
 • motivace v roli obchodníka, sebeanalýza, techniky pro zvýšení motivace a výkonnosti.

Nahoru


Vedení výběrového pohovoru

Cíl:
Osvojit si metody a techniky, které se používají k úspěšnému výběru zaměstnanců, sebezkušenostním výcvikem si ověřit reakce, prožitky a jejich účinnost při výběrovém pohovoru.

Obsah

 • zásady a osobnostní předpoklady pro vedení výběrového pohovoru
 • vhodné techniky a metody zjišťování kompetencí dle pracovní pozice
 • Assesment Centre a jeho úloha při výběru zaměstnanců
 • časté chyby při vedení pohovoru, otázky a předpokládané odpovědi
 • aktivní naslouchání a empatie
 • identifikace projevů uchazečů v chování a prožívání včetně jejich příčin, analýza
 • příprava na výběrový pohovor (organizace, prostředí, čas, příprava dalších členů pro vedení)
 • problematické komunikační situace s uchazeči
 • definice všech fází výběrového rozhovoru
 • příprava a tvorba záznamů pro vyhodnocení výběrového rozhovoru
 • sebezkušenostní výcvik, praktické vedení výběrového pohovoru dle zadané pracovní pozice.

Nahoru


Hodnocení zaměstnanců

Cíl:
Nastavení účelného hodnocení zaměstnanců ve firmě, osvojit si praktické dovednosti pro vedení hodnotících pohovorů, naučit se zvládat problematické sociální situace během hodnotícího pohovoru. Získat ucelený návod pro zpracování výsledku hodnocení.

Obsah

 • vymezení potřeb hodnocení zaměstnanců ve firmě a vedení hodnotících pohovorů
 • zásady pro efektivní vedení hodnotících pohovorů
 • přístupy zaměstnanců k hodnotícím pohovorům a nastavení procesů změn
 • postupy na přípravu realizace hodnocení
 • vedení zaměstnance k převzetí osobní zodpovědnosti za výsledek hodnocení, sebemotivace ke změnám
 • zvládání problematických sociálních situací v roli hodnotitele (blokování, nesouhlas, nízká sebedůvěra, přeceňování, atd.)
 • příprava a zodpovědnost hodnotitele k profesionálnímu vedení hodnotícího pohovoru, zpracování hodnocení, formulace zpětné vazby
 • příprava a tvorba záznamů pro vyhodnocení pohovoru
 • definování a přijetí potřeby dalšího rozvoje hodnoceného zaměstnance.

Nahoru


Management náboru a výběru zaměstnanců

Cíl:
Vytvoření a vedení procesů náboru a výběru zaměstnanců z vnitřních a vnějších zdrojů ve firmě.

Obsah

 • vnější a vnitřní formování pracovní síly v organizaci
 • kompetence pro management náboru a výběru zaměstnanců
 • realizace náboru dle znalosti trhu práce, perspektivní a operativní potřeby
 • techniky náboru nových zaměstnanců dle pracovní pozice
 • sestavení optimální nabídky, inzerce ? zdroje, výhody a rizika
 • tvorba správně sestaveného inzerátu
 • vytvoření postupů v procesu výběru zaměstnanců v organizaci
 • analýza a selekce životopisů, zpracování dat
 • vyhodnocení motivačních dopisů, jak účinně ověřit reference
 • zpracování databáze uchazečů
 • vedení telefonického rozhovoru s uchazečem
 • sestavení projektu AC (Assesment Centre), využívané techniky s praktickým nácvikem
 • testy pracovní a psychické způsobilosti, simulace a případové studie
 • příprava a vedení výběrového pohovoru
 • vyhodnocení, tvorba standardizovaných formulářů
 • spolupráce s personálními agenturami při náboru i výběru zaměstnanců.

Partneři

  Rozběh mysli