• banner adult
 • banner training

Poradenství

Nahoru


Grafologický rozbor rukopisu

Grafologie je jedna z projektivních psychodiagnostických metod, umožňujících psychologický výklad osobnosti. Kromě rukopisu zde zařazujeme další grafické projektivní metody, například také test kresby stromu, test kresby postav.

Grafologický rozbor rukopisu zkoumá vztahy mezi rukopisem a psychickými vlastnostmi pisatele a umožňuje popsat relativně celou osobnost člověka.

Jaké informace zjistíte rozborem písma? Co popisuje grafolog?

Pisatelovu vitalitu, dynamičnost, temperament, vůli, způsob myšlení a racionální přístup, emoční a sociální inteligenci, odolnost vůči stresu a zátěži, typ výkonu, sebepojetí, sebevědomí, sociabilitu neboli vztahy s okolím, sklon k extraverzi či introverzi, tendenci zaujímat spíš dominantní nebo submisivní postoje, organizační a řídící schopnosti, styl komunikování a způsob řešení konfliktů, schopnost empatie, kreativitu, morální vlastnosti apod.

Jaké má grafologie využití?

 • V personální práci je grafologie používána nejčastěji jako metoda při výběru pracovníka na určitou pracovní pozici, kdy ručně psaný životopis nebo ještě lépe jiný souvislý text bývá často vyžadován jako jeden z podkladů při výběrových řízeních. Firmy často zadávají grafologovi vypracování posudku, ve kterém požaduje zaměření se na určitou vlastnost nebo soubor vlastností či schopností, které pro danou pracovní pozici vyžaduje. Často se tato metoda používá při sestavování pracovních týmů.
 • V osobním poradenství přispívá grafologie k prohloubení sebepoznání a lepší orientaci sama v sobě, usnadňuje rozhodování v profesním i osobním životě.
 • V partnerském poradenství může rozbor rukopisu dvou partnerů napomoci, aby si navzájem lépe uvědomili, které z jejich osobnostních rysů mohou být přínosem nebo naopak zdrojem určitých obtíží a nesrovnalostí ve vztahu.

Náležitosti a podklady k zadání grafologického rozboru

 • Popis zadání grafologického rozboru (sebepoznání, dispozice k profesnímu uplatnění, partnerské vztahy)a na co má být rozbor zaměřen.
 • Rukopisy - text psaný na A4 v mateřském jazyce, nejlépe neopisovaný s vlastnoručním podpisem a poznámky psané při různých příležitostech.

Doplnění dalších podkladů a údajů o pisateli bude dohodnuto při zadávání rozboru.

Cena rozboru

 • Individuální rozbor - 2.600,- Kč (včetně DPH)
 • Partnerský rozbor - 3.900,- Kč (včetně DPH)
 • Cena firemní zakázky je dohodnuta dle zadané diagnostiky

Nahoru


Psychologická diagnostika osobnosti

Cílené psychologické vyšetření se zaměřením na zjištění osobnostního profilu a osobnostních vlastností, sociálních modelů chování, hodnotové orientace a výkonových schopností jedince.

Metody a techniky diagnostiky:

 • Projektivní techniky jsou zaměřeny převážně na dynamickou charakteristiku osobnosti (potřeby, zájmy, postoje, názory, konflikty, problémy, interpersonální vztahy aj.).
 • Osobnostní testy mapují celou osobnost nebo jen některé její stránky, např. motivační tendence, sebedůvěru, pracovitost, ambicióznost, disciplinovanost, ochotu učit se, odolnost vůči stresu, atd. Vzhledem k tomu, že každá pracovní pozice vyžaduje vymezené předpoklady na osobnost kandidáta, testování je zaměřeno k výkonu dané profesi.
 • Výkonové testy postihují jednak jednotlivé složky inteligence, ale také různé typy specifických schopností a dovedností pro výkon dané pracovní pozice.

Diagnostika probíhá testováním a individuálním pohovorem s psychologem.

Cena individuální diagnostiky

 • Individuální diagnostika a pohovor s psychologem - 2.800,- (včetně DPH)
 • Cena firemní zakázky je dohodnuta dle zadané diagnostiky

Nahoru


 

Partneři

  Rozběh mysli